กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  กฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546
  ระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ.2548
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2546
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
  ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 151 พ.ศ. 2536 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามเจือปนในอาหาร
  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
  ประกาศกระทรวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2528
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์ 2551