:: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ::

พระราชบัญญัติ:  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2528
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  พระราชบัญญติิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์ 2551
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
กฎกระทรวง: กฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ประกาศ:  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พ.ศ. 2522
  ประกาศกระทรวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
  ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 151 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามเจือปนในอาหาร พ.ศ. 2536
ข้อบัญัติ:  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546
ระเบียบ:  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2546
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546
  ระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ.2548
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551