:: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ::

พระราชบัญญัติ:  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2528
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญติิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 ฉบับที่ 2
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติแอลกอฮอล์ 2551
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
กฎกระทรวง: กฏกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
ประกาศ:  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก 
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 
  ประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค พ.ศ. 2522
  ประกาศกระทรวง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
  ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 151 เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามเจือปนในอาหาร พ.ศ. 2536
ข้อบัญัติ:  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546
ระเบียบ:  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2546
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546
  ระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขอและออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พ.ศ.2548
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551