Untitled Document

งานสุขาภิบาลอาหารเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลตลาด การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และสถานที่สะสมอาหาร การสุขาภิบาลของสถานที่จำหน่ายอาหารและภัตตาคารในสถานที่เอกชน สถานที่ราชการ โรงเรียน รวมทั้งเหตุรำคาญที่เกิดจากการประกอบการ การควบคุมเฝ้าระวังเกี่ยวกับคุณภาพอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) จัดให้ทำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. 2548–2551 และให้จัดทำ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีนโยบายให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย จากสารเคมีและเชื้อโรค เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย จึงเห็นชอบให้กก. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และ มติ กก.ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 เมษายน2548 อนุมัติให้ปรับปรุงส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของสำนักอนามัย โดยเห็นชอบให้ยกระดับฝ่ายสุขาภิบาลอาหารกองอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็น กองสุขาภิบาลอาหาร ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยอาหาร การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และจัดทำมาตรฐานการบริการด้านการสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรุงกลไกการพัฒนาที่เอื้อต่อการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร การจัดระบบการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการการจัดระบบการตรวจสอบ คุณภาพอาหารและประเมินความเสี่ยง รวมถึงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือวิชาการและ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การจัดความรู้ การเผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปฏิบัติการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายงานด้านอาหาร การจัดระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหาร การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือที่หน่วยงานอื่น ประสานขอความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางวันพร ศรีเลิศ เป็นผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารและดำรงตำแหน่ง มาจนถึงปัจจุบัน