ระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัสอาหาร

 

* ตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ อบรมอีกครั้ง คลิก!

        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดอบรมผู้สัมผัสอาหารให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารรายย่อย ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ประกอบการด้านอาหารรายย่อยที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมฟรี ได้ทางเว็บไซต์กองสุขาภิบาลอาหาร www.foodsanitation.bangkok.go.th

 
 ขั้นตอนสมัครเข้ารับการอบรม
 สมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
 เลือกรุ่นที่เข้ารับการอบรม 
 หมายเหตุ: กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว อย่าลืมเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลือกรุ่นที่อบรมด้วยนะค่ะ